Social Icons

Pages

Jokes in Telugu - చిలిపి ప్రశ్నలు

చిలిపి ప్రశ్నలు 
కొన్ని వాక్యాలు నవ్విస్తాయి, ఆలోచింపజేస్తాయి, అలాంటి కొన్ని చిలిపి ప్రశ్నలు వాటి సమాధానములు  
సందు కాని సందు, ఏమి సందు? - పసందు
పాలు కాని పాలు, ఏమి పాలు? - లోపాలు
పేడ కాని పేడ, ఏమి పేడ? - దూద్ పేడ
నారి కాని నారి, ఏమి నారి? -పిసినారి
గారు కాని గారు, ఏమిగారు? -  కంగారు
గోళము కాని గోళము, ఏమి గోళము? -  గందర గోళము
పేరు కాని పేరు, ఏమి పేరు? -  కాసుల పేరు
సాయి కాని సాయి, ఏమి సాయి? -  కసాయి
రాయి కాని రాయి, ఏమి రాయి? - పావురాయి
పురము కాని పురము, ఏమి పురము? -గోపురము
ధనము కాని ధనము, ఏమి ధనము? - ఇంధనము
దానము కాని దానము, ఏమి దానము? మైదానము
నీరు లేని వెల్ ఏమిటి? ట్రావెల్
కనిపించని వనం ఏమిటి? పవనం.
గుడ్డు పెట్టలేని కోడి ఏమిటి? పకోడి
ఆయుధంలేని పోరాటమేమిటి? మౌనపోరాటం.
వీసా అడగని దేశమేమిటి? సందేశం.
అందరూ నమస్కరించే కాలు ఏమిటి? పుస్తకాలు
అందరూ భయపడే బడి ఏమిటి? చేతబడి.
వేలికి పెట్టుకోలేని రింగ్ ఏమిటి? ఫైరింగ్
ఎగ్జామినర్ దిద్దని పేపర్ ఏమిటి? న్యూస్ పేపర్.
పగలు కూడా కనపడే నైట్ ఏమిటి? గ్రానైట్
మనిషి కాళ్ళు ఎంతపొడవు ఉండాలి? నేలకు అందేంత!
ఆ ఇంట్లో బోలెడు డబ్బు నగలున్నాయి. ఒక గజదొంగ ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఎవరూ లేరు. అయినా అతను ఆ ఇంటిని దోచుకోలేదు ఎందుకు?  అది తన ఇల్లే కాబట్టి!
ఆఫ్రికా గిరిజనులు అరపండు ఎలా తింటారు? ఒలుచుకొని !
బస్సులో ఎంతమంది కూర్చోవచ్చు? పట్టినంత మంది!
దోమ తన పిల్లని సర్కస్ గుడారంలోకి వెళ్ళద్దని చెప్పింది. ఎందుకు?  అందరూ చప్పట్లు కొడతారు కాబట్టి!
తన పిల్ల కనబడకపోతే కంగారు ఏమని ఏడుస్తుంది? 'నా జేబు ఎవరో కొట్టేశారు!' అని!
గుడికి వెళ్ళినప్పుడు బొట్టుదేనికి పెట్టుకుంటారు? నుదుటికి!
నాలుకపై పెడతారుగానీ మింగరు.. ఏమిటది? తపాలా బిళ్ళ!
చింటూ చాల్-లేట్ ఇస్తే తినలేదు ఎందుకు?చాకును ముందిచ్చినా లేటుగా ఇచ్చినా తినలేడుగా!
రెండు మామిడి పళ్ళను ముగ్గురు పంచుకోవచ్చు. ఎలా? రసం తీసి!
డ్రైవర్ లేని బస్ ? సిలబస్!
చలికాలంలో ఐ స్ క్రీం తింటే ఏమవుతుంది? కప్పు ఖాళీ అవుతుంది.
ఆటలు ఆడని ప్లేయర్? సీడీ ప్లేయర్!
తాజ్ మహల్ ఎక్కడ ఉంది? కట్టిన చోటే!
జర్నలిస్టుకి దేవుడు ప్రత్యక్షం అయితే.....? ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు!!
జూ అధికారి నూతన దంపతులను ఎలా ఆశీర్వదిస్తాడు? "చిలకా గోరింకల్లా " వుండండి!!
అడవిలో పుట్టింది అడవిలో పెరిగింది మా ఇంటికి వచ్చింది తైతక్క లాడింది, ఏమిటది?కవ్వం!
కాగితాలు చింపుతాడు కానీ పిచ్చోడు కాదు, అడుక్కుంటాడు కాని బిచ్చగాడు కాదు.. ఎవరతను? కండక్టర్
గొడుగు కాని గొడుగు? పుట్టగొడుగు
కాయ కాని కాయ? మెడకాయ
మందు కాని మందు? కామందు
గ్రహం కాని గ్రహం? అనుగ్రహం
మే నెలలో పుట్టిన నత్త ? జవాబు: మేనత్త!
దుర్గకి పట్టిన గతి ? జవాబు: దుర్గతి!
కోడి కాని కోడి ? జవాబు: పకోడీ!
పండు కాని పండు ? జవాబు: విభూది పండు!
పురం గాని పురం? జవాబు: కాపురం!
 తాళి కాని తాళి ? జవాబు: ఎగతాళి
తార కాని తార? జవాబు: సితార
పాలు కాని పాలు? జవాబు: కోపాలు
కాయ గాని కాయ ?జవాబు: తలకాయ!
 సందు కాని సందు? జవాబు: పసందు
పతి కాని పతి? జవాబు: తిరుపతి
కారు గాని కారు? జవాబు: షావుకారు
హారం గాని హారం? జవాబు: ఫలహారం!
మాట కాని మాట? జవాబు: టమాట
దానం గాని దానం? జవాబు: మైదానం!
దారా కాని దార? జవాబు: పంచదార
శిక్ష గాని శిక్ష? జవాబు: బాల శిక్ష
తాళం కాని తాళం? జవాబు: పాతాళం
మామ గాని మామ? జవాబు: చందమామ!
జనము కాని జనము? జవాబు: భోజనము
వరం కాని వరం? జవాబు: కలవరం
 రెంటు గాని రెంటు?జవాబు: కరెంటు.
రాణి కాని రాణి? జవాబు: పారాణి
కులం కానీ కులం? జవాబు: గురుకులం
రసం గాని రసం? జవాబు: నీరసం
దారం గాని దారం? జవాబు: మందారం
తారు కాని తారు? జవాబు: జలతారు
మత్తు కాని మత్తు? జవాబు: గమ్మత్తు
కట్టు గాని కట్టు ? జవాబు: తాకట్టు
గోళం కాని గోళం? జవాబు: గందరగోళం
హారం కాని హారం? జవాబు: వ్యవహారం
రాగి కాని రాగి? జవాబు: బైరాగి
కారం కాని కారం? జవాబు: ఉపకారం
మొగ్గ కాని మొగ్గ? జవాబు: పిల్లి మొగ్గ
టూరు గాని టూరు? జవాబు: గుంటూరు
బడి కాని బడి? జవాబు: రాబడి    
రాజు గాని రాజు? జవాబు: తరాజు
రాయి కాని రాయి? జవాబు: కిరాయి
దేహం గాని దేహం? జవాబు: సందేహం
దారి కాని దారి? జవాబు: గోదారి
దేశం గాని దేశం?జవాబు: సందేశం
నాడ కాని నాడ? జవాబు: కాకినాడ
కీలు కాని కీలు? జవాబు: వకీలు
వెల కాని వెల? జవాబు: కోవెల
 

My Talking Tom Jokes

Podupu Kathalu

Comedy Express